Monthly Archives: May 2017

Martial Arts Festival & Competition – 1909

Butoku Matsuri 武徳祭 (Martial Arts Festival) & Dai Enbu Kai 大演武会 (Competition)
14th Annual Celebration
May 4th – 8th, 1909
Butokuden 武徳殿, Kyoto

Ju-Jutsu Shipanin 柔術審判員 (Ju-Jutsu Judges):

Judo Kyoshi 柔道教士, Isogai Hajime 磯貝一 (Kodokan Judo 講道館柔道)
Judo Kyoshi 柔道教士, Isogai Tsunehisa 磯貝恒久 (Sekiguchi-Ryu Ju-Jutsu 関口流柔術)
(Note: Father of Isogai Hajime)
Judo Kyoshi 柔道教士, Imai Kotaro 今井行太郎 (Takenouchi-Ryu Ju-Jutsu 竹内流柔術)
Judo Hanshi 柔道範士, Hoshino Kumon 星野九門 (Shiten-Ryu Ju-Jutsu 四天流柔術)
Judo Kyoshi 柔道教士, Hikosaburo Oshima 大島彦三郎 (Takenouchi-Ryu Ju-Jutsu 竹内流柔術)
Judo Kyoshi 柔道教士, Yokoyama Sakujiro 横山作次郎 (Kodokan Judo 講道館柔道)
Judo Kyoshi 柔道教士, Tanabe Mataemon 田邊又右衛門 (Fusen-Ryu Ju-Jutsu 不遷流柔術)
Judo Kyoshi 柔道教士, Nagaoka Hidekazu 永岡秀一 (Kodokan Judo 講道館柔道)
Judo Kyoshi 柔道教士, Kono Ichiji 河野市二 (Hokuso-Ryu Ju-Jutsu ほくそ流柔術)
Judo Kyoshi 柔道教士, Yamamoto Kinsaku 山本欽作 (Yoshin-Ryu Ju-Jutsu 楊心流柔術)
Judo Kyoshi 柔道教士, Yamashita Yoshiaki 山下義韶 (Kodokan Judo 講道館柔道)
Judo Kyoshi 柔道教士, Sato Hoken 佐藤法賢 (Kodokan Judo 講道館柔道)
Judo Kyoshi 柔道教士, Sekiguchi Jushin 関口柔心 (Sekiguchi-Ryu Ju-Jutsu 関口流柔術)

Kata Demonstrations:

Tenjin Shinyo-Ryu Ju-Jutsu 天神真楊流柔術
Hisano 久野長虎, Kyoto 京都
Takada Sadajiro 高田定次郎, Kyoto 京都
Okada Yuzuru 岡田譲, Kyoto 京都
Nagamatsu 長松増代子, Kyoto 京都

Keishi-Ryu Ju-Jutsu 警視流柔術 (Metropolitan Police Style)
Tani Torao 谷虎雄, Tokyo 東京 (Tenjin Shinyo-Ryu 天神真楊流)
(Note: Father of Tani Yukio 谷幸雄 – U.K. Ju-Jutsu Teacher & Fighter)
Matsui Hyakutaro 松井百太郎, Tokyo 東京 (Sosuishi-Ryu 双水執流)

Kyushin-Ryu Ju-Jutsu 扱心流柔術
Machino Sadayoshi 町野貞吉, Kumamoto 熊本
Kimura Heitaro 木村平太郎, Kumamoto 熊本

Hakutsu-Ryu Ju-Jutsu 拍子流柔術
Yoda Kazuji 依田一二, Fukui-ken 福井県
Yanagimoto Takeo 柳本武雄, Fukui-ken 福井県

Higo-Ryu Ju-Jutsu 肥後流柔術
Ono Kumao 大野熊雄, Kumamoto 熊本
Nakamura Sanki 中村三喜, Kumamoto 熊本

Takenouchi-Ryu Ju-Jutsu 竹内流柔術 

Uke:Takenouchi Ryoku 竹内緑, Kagawa-ken 香川県
Tori: Hirayama Kinjuro 平山金十郎, Kagawa-ken 香川県

Uke: Takenouchi Ryoku 竹内緑, Kagawa-ken 香川県
Tori: Kubokawa Koji 窪川湖次, Kagawa-ken 香川県

Uke: Hirayama Kinjuro 平山金十郎, Kagawa-ken 香川県
Tori: Takenouchi Ryoku 竹内緑, Kagawa-ken 香川県

Tenjin Shinyo-Ryu Ju-Jutsu 天神真楊流柔術 
Watanabe Masaru 渡邊賢, Gifu-ken 岐阜県
Kawai Tomeshichi 川合留七, Gifu-ken 岐阜県

Tenjin Shinyo-Ryu Ju-Jutsu 天神真楊流柔術
Okuda Matsugoro 奥田松五郎, Iwate-ken 岩手県
Mega Makoto 女鹿亮, Iwate-ken 岩手県

Yoshin-Ryu Ju-Jutsu 楊心流柔術 
Katayama Takayoshi 片山高義, Kagawa-ken 香川県
Kitayoshi 北村苟吉, Kagawa-ken 香川県

Sekiguchi-Ryu Ju-Jutsu 関口流柔術 
Sekiguchi Jushin 関口柔心, Wakayama-ken 和歌山県
Sekiguchi Manpei 関口萬平 (関口万平), Wakayama-ken 和歌山県
Tsuki Shigeyoshi 津木茂吉, Wakayama-ken 和歌山県
Fukushima Ichiro 福島一郎, Wakayama-ken 和歌山県
Michimoto Gisuke 道本義助, Wakayama-ken 和歌山県
Kohashi Matsujiro 小橋松次郎, Wakayama-ken 和歌山県
Inoe Yoshigoro 井上義五郎, Wakayama-ken 和歌山県
Tanaka Kikujo 田中菊造, Wakayama-ken 和歌山県

Kodokan Nage Waza Kata 武徳會投業形 (Nage no Kata 投の形)
Nagaoka Hidekazu 永岡秀一, Dai Nippon Butokukai Honbu 大日本武徳会本部, Kyoto 京都
Yamashita Yoshiaki 山下義韶, Tokyo 東京

Kodokan Katame Waza Kata 武徳會固業形 (Katame no Kata 固の形)
Imai Kotaro 今井行太郎, Okayama-ken 岡山県
Tanabe Mataemon 田邊又右衛門, Kobe 神戸市, Hyogo-ken 兵庫県

Kodokan Taiso-ho Kata 講道館體操法形
Yamashita Yoshiaki 山下義韶, Tokyo 東京
Isogai Hajime 磯貝一, Dai Nippon Butokukai Honbu 大日本武徳会本部, Kyoto 京都

Kodokan Koshiki no Kata 講道館古式の形
Kano Jigoro 嘉納治五郎, Tokyo 東京
Yamashita Yoshiaki 山下義韶, Tokyo 東京

Source: Butokushi 武徳誌 (Martial Arts Magazine) (Note: Edited by the Dai Nippon Butokukai, Editors Kano Jigoro & Nitobe Inami) Volume 4, Issue 6 – Originally Reproduced by http://www7a.biglobe.ne.jp/~wwd/PW160529/

Dai Nippon Butokukai Ju-Jutsu Kata Conclave

Dai Nippon Butokukai 大日本武徳会
Butokukai-Ryu Ju-Jutsu 武徳会流柔術
Kata Conclave
July 24th, 1906, Kyoto

Sitting (Left – Right)

Inazu Masamizu 稲津政光, Miura-Ryu 三浦流
Eguchi Yazo 江口彌三, Kyushin-Ryu 扱心流, Kyoshi 教士
Katayama Takayoshi 片山高義, Yoshin-Ryu 楊心流
Hoshino Kumon 星野九門, Shiten-Ryu 四天流, Hanshi 範士
Kano Jigoro 嘉納治五郎, Kodokan Judo 講道館 柔道, Hanshi 範士
Totsuka Eibi 戸塚栄美, Yoshin-Ryu 楊心流, Hanshi 範士
Sekiguchi Jushin 関口柔心, Sekiguchi-Ryu 関口流
Yano Koji 矢野康次, Takeuchi Santo-Ryu 竹内三統流, Kyoshi 教士
Hiratsuka Katsuta 平塚葛太, Yoshin-Ryu 楊心流

Standing (Left – Right)

Aoyagi Kihei 青柳喜平, Sosuishi-Ryu 双水執流, Kyoshi 教士
Tsumizu Mokichi 津水茂吉, Sekiguchi-Ryu 関口流
Oshima Hikosaburo 大島彦三郎, Takenouchi-Ryu 竹内流, Kyoshi 教士
Sato Hoken 佐藤法賢, Kodokan Judo 講道館柔道, Kyoshi 教士
Imai Kotaro 今井行太郎, Takenouchi-Ryu 竹内流, Kyoshi 教士
Tanabe Mataemon 田辺又右衛門, Fusen-Ryu 不遷流, Kyoshi 教士
Takano Shikataro 竹野鹿太郎, Takenouchi-Ryu 竹内流
Nagaoka Shuichi 永岡秀一, Kodokan Judo 講道館 柔道, Kyoshi 教士
Yokoyama Sakujiro 横山作次郎, Kodokan Judo 講道館 柔道, Kyoshi 教士
Isogai Hajime 磯貝一, Kodokan Judo 講道館 柔道, Kyoshi 教士
Yamashita Yoshiaki 山下義韶, Kodokan Judo 講道館 柔道, Kyoshi 教士